Koleksiyon: Kişisel Verilere İlişkin Aydınlata Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İZİN FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Karataş Teknoloji Tic. Ltd. Şti (ŞİRKET) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

1.       Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz,

·         Şirket  tarafından yürütülen faaliyetlerin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini; kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya icrası, tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası,

·         İlgili mevzuat ve sözleşmeler kapsamında çalışanların veya başvuru yapan adayların verilerinin işlenmesi ve staj/eğitim/ burs gibi programların yürütülmesi,

·         Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

·         Şirket  tarafından verilen hizmetlerden faydalanacak kişiler için çalışma yapılması ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında kişisel verilerin işlenmesi,

·         Finans ve muhasebe işlerinin takibi,

·         Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçleri ile ilgili faaliyetlerin planlanması ve icrası,

Amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.

 

Kişisel verilerinizin Şirket  tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; Şirket  
Kızılcaşar Mh. 2650 Sk. No:13-3 İncek-Gölbaşı / ANKARA

 adresinden veya tarafınız işe başlarken elden aldığımız kvkk kitapçıklarından ulaşabilirsiniz.

2.       Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; müşterilerimize, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, mevzuat gereğince yetkili kamu kurumlarına veya üçüncü kişilere bu amaçların yerine getirilmesi sınırı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirket   Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde ve yurtdışında işlenebilecektir.

3.       Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Dayanakları

Kişisel verileriniz şirket tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak yukarıdaki amaçlarla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; fiziki veya elektronik ortamda; İşbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirmek sebepleriyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4.       Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ŞİRKET MERKEZİNDE VE BAŞLANGIÇTA tarafınıza verilen “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak ya da şirket merkezindeki qr kodunu okutarak  temin etmeniz ve  Şirket’e iletmeniz durumunda, şirket  talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.